woensdag 15 november 2017

De boerenstanden op Oost-Ameland

‘De boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw’ is een lijvig werk van 450 pagina’s, geschreven door oud-huisarts Oense Straatsma. Het boerenleven op het eiland wordt van verschillende zijden belicht.

Basis ervan vormden de documenten die op de zolder van Tjet de Jong in Buren in dozen werden bewaard. Uit notulen over een reeks van jaren van de katholieke boerenbond ABTB blijkt hoezeer de kerk, of beter de opeenvolgende pastoors, hun stempel hebben gedrukt op verbetering van het boerenbedrijf in en rond Buren. Ze combineerden die ijver met voortdurende druk op parochianen om de kerk te zoeken en in het bijzonder de Heilige Communie te vieren.

In de eerste decennia van de 20ste eeuw maakte Ameland economisch gezien een grote sprong voorwaarts. Rond de Grieën werd een dijk aangelegd, er kwam een weg over het eiland, in Hollum werd de stroomzuivelfabriek geopend en in Buren kwam de ontwikkeling van de Vaarwaters en de markverdeling op gang. Veel van de documenten die op die ontwikkelingen betrekking hebben, zijn in dit boek terug te vinden.

 

Straatsma vulde waar nodig de documentatie van Tjet de Jong aan en voorzag het van commentaar. Uit de documentatie blijkt dat er geregeld rechtsprocedures werden gevoerd over het landgebruik op oostelijk Ameland. In de documenten staan de namen van talloze Amelanders. Voor de huidige generaties Amelanders biedt het boek stof genoeg om familiegeschiedenissen aan te vullen.


Het boek is verkrijgbaar in de Amelander boekhandels en in de Amelander musea.

 • De boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw’ 
 • Oense Straatsma
 • Uitgegeven door Stichting De Ouwe Pôlle
 • ISBN 978-90-801350-6-2
 • November 2017
 • € 24,95

maandag 13 november 2017

Gerrit Postma 1819-1894

Gerrit Postma
Over de op Ameland geboren schilder Gerrit Postma (1819 - 1894) zijn twee boeken verschenen. De kunstenaar verdiende goed en kon het zich veroorloven veel te reizen en in het buitenland te verblijven. Postma’s achterkleindochter Catharina Hubert van Blyenburgh – Ekama en haar achternicht Nicoline Ekama deden onderzoek naar hun succesvolle voorouder. 

Op Ameland deden Pieter Jan en Tineke Borsch onderzoek naar de geschiedenis van Gerrit op het eiland. Het bleek dat hij de achterneef was van Marten Jansen, commandeur van het in het rampjaar 1777 in het ijs gekraakte schip 'Het Witte Paard'. Jansen schreef zijn belevenissen op in 'Kort doch echt verhaal van commandeur Marten Jansen'. In 1770 was Gerrits overgrootvader Jan Hillebrands nog mee geweest als harpoenier op het schip van zijn zoon Marten Jansen.

Op de website van Amelander Historie staat een groot artikel over Gerrit Postma dat zeer de moeite waard is. Lees het via deze link.

Antiquarisch sporadisch te vinden (november 2022).

 • Gerrit Postma 1819-1894 
 • 'Een negentiende-eeuws schildersleven' - deel 1
 • 'Zijn nalatenschap' - deel 2
 • Nicoline J. Ekama - van Dorsten
 • Uitgegeven in eigen beheer door C.J. Hubert van Blyenburgh-Ekama
 • ISBN 9789090311999
 • 2017
Gerrit Postma

donderdag 9 november 2017

Droom maar Sanne

Er gebeurt veel in het leven van Sanne en in de levens van de mensen om haar heen. 'Droom maar Sanne' is het veertiende boek vol belevenissen - hilarisch, romantisch, weemoedig soms en altijd vol onverwachte wendingen. Vriendin Marleen gaat speeddaten, er is een wonderlijke boswachter; Sanne wordt gevolgd door verschillende auto's en vervult de grootste wens van Nana; er zijn plannen voor een bruiloft en twee neven azen op een erfenis. Een deel waarin Schaapje de liefde vindt en Sanne de liefde verliest. Hoog tijd om uit te waaien op Ameland, samen met haar labrador Hazel. Vindt ze daar rust? Ze vindt daar tijd om te dromen. Want dromen kan altijd.

 • Droom maar Sanne
 • Marjan van den Berg
 • Uitgever Marjan van den Berg Teksten
 • ISBN 9789082461244
 • 2017
 • € 17,45
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

woensdag 8 november 2017

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

'De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560', met een editie van De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558.

 

In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan raids, belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad. Dit boek wil hierin verandering brengen. Het gaat over de volksweerbaarheid en volksbewapening in Friesland tussen 1480 en 1560, een tijdvak waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden. 


Hans Mol beschrijft de samenstelling en ontwikkeling van de Friese boeren- en burgermilities. Hij onderzoekt tevens waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten zijn overgeleverd. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. 

 •  De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
 •  J.A. Mol en P.L.G. van der Meer
 • Uitgeverij Verloren BV
 • ISBN 9789087046859
 • November 2017
 • € 35,--