zaterdag 28 februari 1970

1953 - De Ramp

De Ramp, over de watersnoodramp van 1953 is een boek met veel foto's, onder meer van Ameland, Vlissingen, Stavenisse, Middelharnis, 's Gravendeel, Rilland-Bath, Noordwijk, Moerdijk en Zierikzee. Het voorwoord is van Koningin Juliana. 

In het tweedehands circuit is het nog wel te vinden (november 2022).

 • De Ramp
 • Uitgegeven door Nationale Rampenfonds Amsterdam
 • ISBN 8720193503127
 • 1953
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

1967 - De Reddingboot 103

'De Reddingboot' nummer 103 van december 1967 is een mededelingenorgaan van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Deze nummer 103 is helemaal gewijd aan het reddingstation Ameland, de paardenreddingboot, beroemde strandingen en reddingen en redders.

 • De Reddingboot 103
 • KNRM
 • December 1967

1959 - O de rop fan de koekút op 't Amelân

Dit is een uitgave met versjes in het Fries, van Wike Louis Zijlstra. Zij was onderwijzeres die onder meer het Friese leesplankje ontwikkelde - it lêsrak - om kinderen Fries te leren. Het was toentertijd baanbrekend werk voor het Friestalig onderwijs. In de tijd dat zij les gaf werd haar dat niet in dank afgenomen; er mocht toen geen les in het Fries worden gegeven. Ze kreeg er zelfs een berisping voor, maar mocht haar methode toch blijven gebruiken. 

Wike is onderwijzeres geweest op Ameland en ook in OpeindeOldeboorn en na 1931 te Rottevalle. In Rottevalle werd haar methode gebruikt en daarna in heel Friesland ingevoerd. Nou ja, heel Friesland, niet op Ameland.

Meer informatie over deze uitgave is bijzonder welkom.

In het tweedehands circuit is nog wel een exemplaar te vinden (januari 2023).

 • O de rop fan de koekút op´t Amelân
 • Wike Louis Zijlstra
 • Uitgegeven door Bolswert Ìt Heitelân
 • 1959

vrijdag 27 februari 1970

1963 - Dam naar Ameland

Dam naar Ameland
Ritzema en Ikema schreven een boekje over kansen en bedreigingen van een dam naar Ameland.

Dit boekje is in het tweedehands circuit nog wel te vinden (november 2022).

 • Dam naar Ameland
 • Ir. J.B. Ritzema van Ikema, T. Marseille
 • Uitgegeven door Commissie "Verbinding Ameland - Vaste Wal"
 • 1963
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

Amelander Volkslied

Amelander Volkslied

Een piepklein boekje, met geel kaft en vier pagina's tekst en muziek. Het Amelander Volkslied in tekst, met vijf coupletten en op de middenpagina ook nog de muziek. Copyright wordt geclaimd door The Rising Sun in Ferwerd. Op de binnenkant van het kaft kan de ontvanger van het boekje zijn naam schrijven. The Rising Sun bedoelt het als herinneringen aan het verblijf op Ameland.

Op de achterkant staat nogmaals het eerste couplet.

Jaar van uitgave staat niet vermeld.


Middenpagina


1960 - Gezondheidszorg op Ameland

Gezondheidszorg op Ameland
In een 8 pagina dun boekje, meer een brochure van 8 pagina's met een slag en twee nietjes in de rug, wordt de gezondheidszorg op Ameland behandeld. Wie het heeft geschreven is niet duidelijk en wie het heeft uitgegeven ook niet. Het is in Dokkum door Drukkerij Zeijl en Kuipers gedrukt. Het zal in de jaren 60 zijn verschenen, want bij de bronnenlist is de jongste bron van 1960. 

De historie begint in 1694. De praktijk van doctores en chirurgijns wordt beschreven. Dan volgt de gezondheidszorg van de 18e eeuw en van na 1800. De geneesheren en vroedvrouwen komen aan bod en de naoorlogse ontwikkelingen. En dan zijn de 8 pagina's, inclusief de bronnenlijst, vol. 

Het boekje is niet meer te koop, maar het wordt nog wel eens aangetroffen op rommel- en boekenmarkten. 

donderdag 26 februari 1970

Ameland van Hollum tot Hon

Ameland van Hollum tot Hon
'Ameland van Hollum tot Hon' is geschreven door Hans Bakker. Het is een van de boeken in de triangelreeks over de Waddeneilanden. De Triangelboeken verschenen onder redactie van S.J. van der Molen en J. Abrahamse. Het is een 100 pagina's dik boek dat in 10 hoofdstukken de belangwekkende informatie over het eiland behandeld. Een vrijgevochten staat, van Ambla tot Ameland, de vrije Heerlijkheid, walvisvaart, paarden en redders, sagen, reeën en de rest, zo maar wat grepen (onder meer over ruilverkaveling, volksdansen, kerkelijk leven en de bevrijding), de dam en het toerisme.

Het boek is alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

In 1982 verscheen een herdruk met foto's van Jan Heuff.

 • Ameland van Hollum tot Hon
 • Hans Bakker
 • Knoop & Niemeijer in Haren
 • Heruitgegeven in 1982 door Uitgeverij Eisma in Leeuwarden
 • 1970

Heruitgave 1982

1951 - Wat vind ik in de duinen?

'Wat vind ik in de duinen?' is een uitgave van natuurboeken uitgeverij Thieme in Zutphen en is een standaard werk voor wie wil weten wat hij precies in de duinen heeft gezien. Het boekje geeft een korte inleiding over het ontstaan van duinen. De bomen, struiken en planten, paddenstoelen, mossen en korstmossen, vogels, vlinders, bijen, mieren en andere insecten en zoogdieren komen allemaal aan bod. Er staan ruim 600 tekeningen en fraaie volledig gekleurde afbeeldingen in en er is zelfs vermeld welke planten en paddestoelen eetbaar zijn. Van dit werk zijn diverse drukken verschenen. Het is een excursieboekje voor de Nederlandse duiventerreinen langs de Noordzee dat sinds de eerste druk in 1951 nog van waarde is voor wie door de duinen struint en de naam en bijzonderheden zoekt van de diertjes en plantjes. Het is niet specifiek over Ameland, maar over de Nederlandse duinen in het algemeen.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt nog een exemplaar aangeboden.

 • Wat vind ik in de duinen?
 • Dr. W.J. Prud'Homme van Reine
 • Illustraties van Jos. Rutting, Dr. R.A. Maas Geestreranus, Dr. C. de Jong, L.P. Pouderoyen en Dr. W.J. Prud'Homme van Reine
 • Uitgeverij W.J. Thieme & Cie in Zutphen
 • Eerste druk in 1951Het Friese Waddeneiland Ameland

Het Friese Waddeneiland Ameland
'Het Friese Waddeneiland Ameland' werd geschreven door F.G.A. Huber. "Dit geschriftje maakt geen aanspraak op volledigheid, doch het wil slechts een gids zijn voor de bezoeker." dat schrijft Huber als woord vooraf. Het boekje zal eind jaren 50 of in de jaren 60 zijn uitgegeven. Een jaar van uitgave staat er niet in, maar de jongste bron in de bronnenlijst is van 1956. Het werkje van 24 pagina's behandelt de onderwerpen aardrijkskunde en geschiedenis, de bedijking, Heren, de bevolking, godsdienst, volkscultuur, welvaartsbronnen en landbouw. Van de Cammingha's is een opsomming van regeringsperioden opgenomen.

 • Het Friese Waddeneiland Ameland
 • F.G.A. Huber

woensdag 25 februari 1970

Ameland in vroeger eeuwen

'Ameland in vroeger eeuwen' is een brochure gedrukt bij Zeijl en Kuipers in Dokkum. J. Struik is de schrijver. Het is een boekje van na de oorlog. Het is 12 pagina's dik en vertelt uit de historie van Ameland. Van wordingsgeschiedenis, Ameland aan het begin van onze jaartelling, de Middeleeuwen, zestiende eeuw, over de dorpen en haar bewoners. Zelfs de bronnen van inkomen worden beschreven in dit dunne werk beschreven.

Er staat geen jaar van uitgave genoemd.

 • Ameland in vroeger eeuwen
 • J. Struik

Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland

Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland is meer een brochure dan een boekje. Het is een uitgave van 8 pagina's dik en een omslag met twee nietjes in de rug. Wie het heeft geschreven, uitgegeven en wanneer het uitkwam staat niet vermeld. In korte alinea's worden kloosters, torens, kerken en molens van Ameland behandeld.

Zeijl en Kuipers in Dokkum is de drukker.

Ameland Verleden en heden

Ameland verleden en heden
'Ameland Verleden en heden, Beknopte gids voor het mooie eiland' is geschreven door A.K. Hulst en in 1963 door Uitgeverij Laverman in Drachten uitgegeven. Hulst gaat in op de geschiedenis, de Cammingha's, Cromwell, Amelander kasten, gebruiken en gewoonten en over bossen, zee, strand, duinen en polders. Hulst vindt het alles bijenkaar een 'ideaal natuurgebied.' De dorpen, de seizoenen en ook de klederdracht wordt besproken. Tot slot staat de vijf coupletten van het Amelander Volkslied in het bijna 90 pagina's dik boekje. De tekst wordt verlevendigd met enkele fraaie zwartwit foto's.

Het boekje is alleen nog antiquarisch te verwerven. Heel soms kom je het op een boeken- of rommelmarkt tegen.

 • Ameland Verleden en heden
 • A.K. Hulst
 • 1963

De Landbouw op Ameland

De Landbouw op Ameland
'De Landbouw op Ameland, Feiten en mogelijkheden' is een uitgave van de Rijsklandbouw voorlichtingsdienst te Leeuwarden in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Het werd in 1954 uitgegeven. Het is een vervolg op het in 1948 verschenen rapport "Beschrijving van de boerenstand op Ameland." De studie moest de mogelijkheden van bedrijfsverbeteringen in kaart brengen om de boeren op Ameland beter te kunnen adviseren over de ontwikkeling van de boerenstand.

dinsdag 24 februari 1970

1929/ 1930 - De Vrije Fries 29 en 30

De Vrije Fries is de uitgave van het Friesch Genootschap, inmiddels Koninklijk, van geschied-, oudheid- en taalkunde. Deel 29 is de uitgave van 1929 en deel 30 van 1930.

In deel 29 staat een stuk met illustraties over het Sint Nicolaasfeest te Hollum.

In deel 30 schrijft Prof. Mr. D. van Blom over de onzijdigheidsverklaringen van Ameland.

Deel 29

Deel 30

Illustratie van I. van Eysinga uit deel 29

 • De Vrije Fries 29 en 30
 • Sinterklaasfeest en Onzijdigheidsverklaring
 • Uitgegeven door Fries Genootschap
 • 1929 en 1930maandag 23 februari 1970

1934 - Legenden langs de Noordzee

Legenden langs de Noordzee
'Legenden langs de Noordzee' is een lijvig boek, met leeslint, met legenden van Vlaanderen tot de Doggersbank. Van Ameland zijn enkele verhalen opgenomen, zoals die over de zeemeermin en Rixt van het Oerd. Er staat een Amelands aftelversje in, het verhaal over het wapen van Ameland en een verhaal met de titel Droomgezicht. De illustraties zijn van Willem Backer. Nooit zag je grotere ellende getekend als de illustratie van Rixt die haar dode zoon langs de vloedlijn vindt. 

De eerste druk was in 1934. In 1979 is er een fotografische herdruk uitgegeven. De herdruk kom je af en toe in het tweedehands circuit tegen.

 • Legenden langs de Noordzee
 • S. Franke
 • Uitgeverij W.J. Thieme & Cie in Zutphen
 • 1934 met herdruk in 1979
Rixt en Sjoerd, getekend door Willem Backer

Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.


woensdag 18 februari 1970

1934 - Ameland - huurt een landhuis

Ameland - huurt een landhuis
Dit is een vooroorlogse brochure vol informatie over het eiland en vooral over accommodaties die worden aangeboden. Het komt uit de jaren '30, al staat het jaar van uitgave er niet zo in. Aan de hand van de reacties van huurders op hun verblijf in een van de accommodaties te zien zou het een uitgave uit 1934 kunnen zijn. Bijzonder is dat op de voorkant dezelfde illustratie staat als op een VVV brochure uit de jaren '30. Die brochure met de titel 'Ameland, duinen, deining en demonen' is via deze link te vinden. Op de voorkant prijkt een vrouw met een strandbal onder haar arm. Ze heeft een chique broekpak aan met een jasje met brandweerstrepen op haar mouw. Op haar borst siert een grote omgekeerde driehoek, een symbool dat staat voor vrouwelijkheid en het water en hun innige verstrengeling.

Het is een mooie brochure, met aandacht voor het eiland en een degelijke omschrijving en zelfs plattegrond en inventarislijst van de huizen. Het gaat om huizen die werden verhuurd door Th. Dijkstra Wzn. (Willemszoon) uit Leeuwarden. De huizen die zij in de verhuur hadden waren Malmö en Tartar, Falka en Aletha en de landhuisjes Rixt, Oerd en Blinkert. De huizen staan op een groot terrein, hebben speelruimte voor de kinderen en vrij uitzicht op de duinen.

"Uw vakantie in eigen land .. En dan naar Ameland" begint de tekst. Het prijst Ameland aan als eiland waar het mooi is en ook rustig, waar je geen casino moet verwachten, maar een rijke flora, prachtige duinen, uitgestrekte dennenbossen, breed en hard Noordzeestrand ("iets wat men in geen andere badplaats vindt") en waanzinnig mooie zonsondergangen. Voor gezondheid en natuurgenieten ga je naar Ameland. Al in de jaren '30 schrijft men dat Ameland een badplaats van betekenis is geworden. Je kunt met de 'Waddenzee' vanaf Holwerd naar het eiland of vanaf Zwarte Haan naar wat ze in deze brochure 'Ballumerhoek' noemen. De brochure is rijkelijk geïllustreerd met foto's van een eiland dat er heel rustig uitziet. Het interieur van de huisjes wordt uitgebreid omschreven en het klinkt modern jaren '30 en fantastisch. Het is een bijzondere brochure van familie Dijkstra die goed voor de bril had hoe je vakantiehuizen aanprijst op een prettige en wervende manier.

 • Ameland huurt een landhuis
 • Uitgegeven door Th. Dijkstra Wzn. Leeuwarden
 • Omstreeks 1934


dinsdag 17 februari 1970

1933 - Ameland duinen, deining ...en demonen

Ameland duinen, deining ... en demonen
'Ameland duinen, deining ...en demonen' is uitgegeven in een tijd dat een beklimming van de vuurtoren 15 cent kostte. De hoogte van de toren is gelijkgebleven en de waarschuwing van V.V.V. Ameland  is nog altijd actueel: "Baadt nooit bij eb!" Het boekje is van na 1933, maar wanneer het precies is uitgegeven staat er niet in. Ook de schrijver staat er niet in vermeld. Wel is een advertentie van het Kooihuis in de Nesserduinen te zien. "Mooiste plekje van het eiland, 2 minuten van bos en strand." Het Kooihuis is geopend van 15 mei tot 30 september. Het Wad, duinen en dijken, de bevolking, dorpen, de heerlijkheid, de natuur en het Amelander Sinterklaasfeest worden erin behandeld.

Bijzonder is dat deze brochure dezelfde voorkant heeft als een uitgave van een verhuurder die zijn accommodaties en het eiland aanprijst. Bekijk die uitgave via deze link. 

 • Ameland duinen, deining ... en demonen
 • Uitgegeven door VVV Ameland?
 • na 1933 - Wanneer precies? We houden ons aanbevolen voor extra informatie.

dinsdag 10 februari 1970

1958 - Springtij

Editie 1963
Springtij van Abe Brouwer is een vele malen herdrukt verhaal over een dramatisch ongeval op zee. Op 8 december 1893 stak er een geweldige sneeuwstorm op. De Wierumer vloot werd zwaar getroffen. De WL 37 zat op het strand bij paal 20, de WL 12 zat op het oostpuntje van Ameland vast en bij Hollum werden 20 zeelui gered van een ander schip van de vloot. Bij Ballum werden nog eens 16 man gered en bij Nes 11. De schepen werden als verloren beschouwd op wat de gestrande exemplaren na. Tweeëndertig schepen kwamen niet terug. De reddingsbrigade van Ameland had er een kluif aan. 

Abe Brouwer stelde de wederwaardigheden te boek in een roman met historische achtergrond. Het verhaal gaat vooral over Wierum, over de vissers en hun vrouwen; Ameland komt op de laatste pagina voor met een verslag van de reddingcommissie.
Brouwer geeft een prachtig beeld van wonen en werken in een klein dorp aan het einde van de 19e eeuw, met romantiek en drama, liefde en onbereikbare liefde, roddel en achterklap. De vlotte schrijfwijze doet vergeten dat het boek al zovele tientallen jaren geleden geschreven is. Het geeft een goed beeld van het harde leven van destijds, zoals dat ook op Ameland geweest zal zijn.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een exemplaar te koop aangeboden. Klik hier om daar meer over te lezen.

 • Springtij
 • Abe Brouwer
 • Uitgevrij M.A. van Seijen Leeuwarden
 • eerste druk 1958

woensdag 4 februari 1970

1956 - Kardinaal de Jong

Kardinaal de Jong
'Kardinaal de Jong' van H.W.F. Aukes is een uitvoerige biografie van de kardinaal die op Ameland geboren werd. De auteur heeft veel ooggetuigen kunnen spreken en kreeg van kardinaal De Jong zelf inzage in belangrijke dossiers. De uitgave heeft een stofomslag met de kardinaal ten voeten uit erop. In het boek zijn diverse foto's opgenomen, onder meer van de ouderlijke woning, vader Jan de Bakker, enkele portretten van De Jong, enkele briefjes van zijn hand, de plechtige oplegging van de rode hoed door de Paus, de opgebaarde kardinaal en de uitvaart. Het boek heeft ook een overzicht van de geschriften van de kardinaal en een register van personen en zaken.

Op Vraag & Aanbod Ameland wordt een tweedehands exemplaar aangeboden. Klik hier voor de advertentie.

 • Kardinaal de Jong
 • H.W.F. Aukes
 • Uitgeverij Het Spectrum
 • 1956

dinsdag 3 februari 1970

1957 - Windvang

Windvang
‘Windvang’ is een jeugdboek in de "Ster-reeks". Claartjes bruidsjapon hangt al klaar als door een verkeersongeluk haar verloofde omkomt en haar broer zwaar gewond raakt. Een oom biedt hen voor een paar maanden zijn huisje Windvang op Ameland aan, waar beiden zichzelf hervinden. Aan het einde van het verhaal gloort voor Claartje het geluk, als ze kennismaakt met de blinde musicus Lucien. ‘Windvang’ is wat je kunt noemen een beschaafde, serieuze meisjesroman in dagboekvorm, geschreven door een schrijfster met een hart voor Ameland.

Renes-Bolding weeft de sfeer en folklore van Ameland mooi in het verhaal in. Wel zijn er vele godsdienstige dialogen die het boek soms wat taai maken.

 • Windvang
 • M.A.M. Renes-Boldingh            
 • Uitgeverij Callenbach Nijkerk
 • 1957

 

1954 - De Duinen in

'De Duinen in' is een boek van Thieme natuurboek uitgeverij, met informatie over de geschiedenis van onze duinen, bouwen, afbraak, bebossing, wateronttrekking, plantengroei, paddenstoelen, broedvogels, vogeltrek, vlinders, amfibieën en reptielen (ze komen ook in de Amelander duiden voor), bijen en andere insecten.

Op Vraag & Aanbod Ameland staat nog een exemplaar te koop. Klik hier voor meer informatie daarover.

 • De Duinen in
 • J.G. Th. van Nes en J. E. Sluiters
 • Uitgegeven door J. Thieme & Cie Zutphen
 • 1954

maandag 2 februari 1970

De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816

Het boek De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816 van L. Loosjes is via het tweedehands circuit nog wel te bemachtigen.
 • L. Loosjes
 • Uitgeverij Brill Leiden
 • 1912 

1954 - Van strandrover tot redder

Van strandrover tot redder is nummer 6 uit de zilverserie voor de jeugd van uitgeversmaatschappij G.B. van Goor Zonen te Den Haag.

Het boek vertelt over de avonturen van de Amelandse tweelingbroers Foeke en Gijs Koster en Kersje Siedzes Meester. Van huis uit zijn ze jutters maar ze ontwikkelen zich al snel als redders van schipbreukelingen. Het boek vertelt tegelijkertijd over de geschiedenis van het prille begin van het Nederlandse zeereddingswezen in de eerste helft van de 19e eeuw.

Het boek in antiquarisch nog wel te vinden (november 2022).

 • Van strandrover tot redder
 • H. Th. Booy 
 • W. Gerritsma - Illustraties
 • Hans C. Kresse - Omslag
 • G.B. van Goor Zonen Uitgeversmaatschappij N.V.
 • 1954
Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

1946 - St. Clemensparochie op Ameland

St. Clemensparochie op Ameland
'St. Clemensparochie op Ameland' is een 46 pagina dik boekje over de Sint Clemensparochie op het eiland, het zesde deel in de serie Frisa Catholica. De inhoud zou niet helemaal conform waarheid zijn, getuige een lezer die aan de binnenkant van het kaft schreef: "Kritisch lezen; deels fantasie; zie ook Aukes". Aukes is H.W.F. Aukes die een boek over kardinaal de Jong schreef

Het boekje is antiquarisch nog wel te bemachtigen (maart 2022).

 • St. Clemensparochie op Ameland
 • L.J. v.d. Heyden
 • Drukkerij St. Gregoriushuis
 • 1946

De Reddingboot 95

De Reddingboot 95
'De Reddingboot' is het mededelingenorgaan van de KNZHRM. Nummer 95 van december 1963gaat vooral over de reddingboten van Terschelling, over Douwe en Klaas Tot, maar ook over Bitte Ney, schipper van de motorstrandreddingboot te Hollum. Er worden spectaculaire reddingen in beschreven, met veel foto' van bekende reddingboten: de Brandaris, de Dorus Rijkers, Neeltje Jacoba, Arthur en een overzicht van de vloot van de KNZHRM van destijds.
 • De Reddingboot nummer 95
 • KNZHRM
 • December 1963

1913 - Roomsche Schoonheid

Roomsche Schoonheid
Roomsche Schoonheid, 525 pagina's, verluchtigd met 83 illustraties Het is prachtig werk voor wie geïnteresseerd is in de kunstgeschiedenis van Rome en de rest van Italië en het is een schat voor wie van bloemrijke taal houdt. Molkenboer was een getalenteerd schrijver. Meer dan een eeuw nadat het boek op de markt kwam is het heel goed te lezen, op een enkele tijdgebonden observatie na. Waarom staat dit boek over Rome, Florence, Siena en Venetië eigenlijk op het Ameland Boeken blog? Molkenboer was bevriend met Jan de Jong, de Amelander die na de Tweede Wereldoorlog kardinaal zou worden. De twee jonge mannen studeerden in Rome en maakten in hun vrije tijd veel wandelingen door de stad. Het werd voor Molkenboer de bron voor dit kilo's zware en meer dan 500 pagina's dikke boek over Rome en de ommelanden van de Italiaanse hoofdstad. 

Op pagina 275 wordt Jan de Jong genoemd als "een jong priester uit Ameland" met wie Bernard Molkenboer een driedaagse tocht door de bergen van Midden-Italië maakte. Bernard uit Leeuwarden en Jan uit Nes konden goed makkeren. "Wij genoten van die goddelijke prachten als kinderen van een sprook en bleven staan om het schuimende bruisen te horen van verren waterval, doorklonken van een nachtegaal met zoet en schel gepijp." De twee vrienden vertrekken uit Rome met de trein en leggen het laatste deel van hun toch op de rug van een ezel af. Het is de enige manier om boven te komen. 

Het boek is van een grote schoonheid, van een stad en een land in de tijd dat het nog niet overspoeld werd door toeristen. Vanwege die rust en schoonheid zou je heimwee krijgen naar die tijd. De fenomenale paginagrote foto's versterken dat heimwee gevoel. Het Sint Pieter Plein en de Sint Pietersbasiliek, zonder de duizenden bezoekers, zonder hekken en touwen om het publiek te geleiden; het zijn juwelen van foto's. Bernard Molkenboer studeerde kunstgeschiedenis in Rome en zijn liefde voor kunst en architectuur spat van de pagina's. 

De link naar Ameland blijft beperkt tot een enkele opmerking zoals over de jonge priester van Ameland. Als Bernard over 'wij' schrijft bedoelt hij zichzelf en zijn vriend Jan de Jong. In de tijd dat de verhalen door Molkenboer zijn geschreven was Jan de Jong ongeveer 25 jaar oud en Bernard Molkenboer zelf begin 30. 

Anne de Jong schreef voor Amelander Historie een bijzonder fraai artikel over de reizen in Italië van Jan de Jong en Bernard Molkenboer. Dat artikel is hier te lezen. Daarin ondermeer een brief van Jan de Jong aan zijn vader in Nes, waarin hij ook de tocht naar Subiaco op ezelsrug beschrijft.

Tik Kardinaal de Jong in bij Zoeken in dit blog om meer over de kardinaal te lezen.

Het boek van antiquarische waarde staat hier te koop.

 • Roomsche Schoonheid
 • B.H. Molkenboer
 • Uitgever Paul Brand Bussum
 • 1913Beleef je plezier aan dit blog en helpen de posts je op weg uitgaven over Ameland te vinden? Doneer dan op Ko-fi een kopje koffie van € 2,-- als waardering voor de blogger 💜.  Klik hier voor de link.

1910 - Ameland - een berijmde gids

Heruitgave van 1982
Ameland - een berijmde gids voor de bezoeker van dit eiland, door P.J. Braaksma, hoofd der school te Nes (Ameland). Het boekje op prentbriefkaart formaat is voor het eerst uitgegeven in 1910 door Uitgeverij Hepkema in Heerenveen. De heruitgave van 1982 was van Boomsma uitgeverij in Apeldoorn. In rijm gaat Braaksma langs alle hoogtepunten van het eiland, locaties en niet te missen eilandleven. 

"Afscheid

Zoo zijn we eindelijk 't eiland rond,

Het afgelegen plekje grond,

Dat door natuurschoon menig badgast trekken mag!

En hebben w'alles niet gezien,

Kom nog eens, blijf een week of tien

En toer er elken dag!"

De eerste uitgave is antiquarisch nog wel te verkrijgen, de heruitgave, iets billijker, is in het tweedehands circuit nog ruim te vinden (januari 2023).

 • Ameland - een berijmde gids
 • P.J. Braaksma
 • Uitgeverij Hepkema Heerenveen
 • 1910 - heruitgave 1982
 • ƒ 0,50


Uitgave 1910

1910 - Ameland en zijn bewoners


Herdruk
In 1910 schreef Otto van Stralen dit boekje met de titel Ameland en zijn bewoners' . Otto van Stralen is een pseudoniem voor H. Former. De herdruk werd in Dokkum gedrukt. Het origineel uit 1910 werd door Stoomdrukkerij de Motor in Sneek gedrukt.

Hij schrijft over de ontstaansgeschiedenis, de vrije heerlijkheid, de Cammingha's en over stormrampen en gebruiken van de eilanders. "Ameland is 7 uur gaans van Oost naar West en ongeveer anderhalf uur van Noord naar Zuid." Het is Van Stralens Rondje Ameland te voet.

Het boekje is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

 • Ameland en zijn bewoners
 • Otto van Stralen
 • 1910 en later herdrukt


Origineel uit 1910


zondag 1 februari 1970

1957 - En nog zingt de leeuwerik

En nog zingt de leeuwerik
En nog zingt de leeuwerik is een roman van M.A.M. Renes Boldingh (1891 - 1968), waarbij het verhaal zich afspeelt op Ameland. Het boek kwam voor het eerst bij uitgeverij Callenbach in Nijkerk uit in 1957.


 • En nog zingt de leeuwerik
 • M.A.M. Renes-Boldingh
 • Callenbach uitgeverij in Nijkerk
 • 1957